2023
2024
Selecteer een maand
oktober
Alle periodes
weekend vr - ma
midweek ma - vr
week vr - vr
twee weken vr - vr

Boekingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van de Strandhuysjes Katwijk B.V.

gevestigd te  Katwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder Kvk-nummer: 69602638, BTW-nummer: NL857935926B01, 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van de strandhuysjes, Boulevard Zeezijde 47 te Katwijk aan Zee.

1. Bevestiging en inhoud van het huurcontract.

1.1 Een huurcontract met Strandhuysjes Katwijk BV kan via onze website afgesloten worden.

1.2 Met een boekingsbevestiging verbindt de huurder (minimaal 21 jaar) zich tot het aangaan van een huurcontract. Iedere boekingsaanvraag wordt door de verhuurder bevestigd middels een boekingsbevestiging. De bevestiging en factuur wordt per email verzonden.

1.3 Het strandhuysje kan met maximaal 5 personen gebruikt worden, waarbij kinderen als volwaardige personen meetellen. Het is niet toegestaan met meer personen het strandhuysje te gebruiken.

1.4 Groepen jongeren worden niet toegelaten.

1.5 De door verhuurder verstuurde boekingsbevestiging bevat relevante gegevens voor het gebruik van het strandhuysje.

Om een correcte boeking te hebben en eventuele misverstanden te voorkomen, is het raadzaam dat de huurder deze gegevens controleert. Voor eventuele gevolgen door fouten of incompleetheid van de gegevens, kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. Eventuele fouten in de gegevens dienen binnen 7 dagen na het ontvangen van het huurcontract gemeld te worden bij de verhuurder.

 

2. Prijzen en betaling.

2.1 Prijzen zijn inclusief keukenpakket, BTW, gas, water en elektra.

2.2 Bij de prijs is geen schadeverzekering, annuleringsverzekering of reisverzekering inbegrepen. U wordt dringend geadviseerd deze zelf af te sluiten.

2.3 De betaling van het huurbedrag dient direct te worden voldaan.

2.4 De prijzen zijn exclusief verplichte Verblijfstoeslag € 1,86 per persoon per nacht, linnen/handdoekenpakket á € 15,00 p.p. en eindschoonmaak á € 65,00.

Bij vertrek moet het strandhuysje bezemschoon en vaatvrij wordt opgeleverd. Beddengoed dient afgehaald te worden en samen met de handdoeken in de badkamer achter gelaten te worden.

De vuilnis dient te zijn weggegooid in de daarvoor bestemde bakken achter het paviljoen.

Bij sterke vervuiling worden de extra kosten in rekening gebracht.

2.5 Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren.

2.6 Inclusief parkeerkaart seizoen (2023)

2.7 Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 5).

 

3. Extra kosten

3.1 Bij sterke vervuiling of ernstige schade worden de extra kosten in rekening gebracht.

 

4. Rechten en plichten van de huurder.

4.1 De dag, datum en het tijdstip van verhuur:

Wij verhuren de strandhuysjes per weekend, midweek en week. In het hoogseizoen (juli , augustus) alleen per week (weken).

De  aankomst is vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.

Een weekend is van vrijdagmiddag  15.00 uur tot maandagochtend 10.00 uur.

Een midweek is van maandagmiddag 15.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur.

Een week is van vrijdagmiddag 15.00 uur tot vrijdagochtend  10.00 uur.

4.2 Er zijn geen huisdieren toegestaan in onze strandhuysjes.

4.3 De huurder dient zich te houden aan de huisreglementen, die opgenomen zijn in de welkomstmap van de strandhuysjes.

4.4 De strandhuysjes en de omgeving dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt .

4.5 De strandhuysjes zijn binnen rookvrij, open vuur, barbecueën e.d. zijn op last van de brandweer niet toegestaan.

4.6 Tijdens het gebruik van het strandhuysje is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde strandhuysje, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door eigen toedoen en/of door medegebruikers, geheel door de huurder vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten. De verhuurder is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend.

 

5. Annulering door huurder.

5.1 Bij annulering vanaf boekings datum tot 12 weken voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 10% van het huurbedrag.

5.2 Bij annulering tussen 10 t/m 12 weken voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25% van het huurbedrag.

5.3 Bij annulering tussen 7 t/m 9 weken voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van het huurbedrag.

5.4 Bij annulering tussen 4 t/m 6 weken voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 75% van het huurbedrag.

5.5 Bij annulering binnen 3 weken (21 dagen) voor aanvang huurperiode is 100% van het huurbedrag verschuldigd.

5.6 Een omboeking is tot 12 weken voor de aanvang van de huurperiode in overleg mogelijk (indien er strandhuysjes beschikbaar zijn). Kosten hiervoor zijn € 50,-

5.7 Een annulering door de huurder dient ten allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd onder vermelding van reserveringsnaam, huurperiode en reserveringsnummer.

 

6. Klachten.

6.1 De huurder dient een klacht, ontstaan bij aanvang van de huur of gedurende het gebruik van het strandhuysje, direct te melden aan de beheerder. De beheerder/eigenaar zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op te lossen.

6.2 Een klacht moet direct worden ingediend. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij de verhuurder worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. Verhuurder is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

 

7. Annulering en contractopzegging door verhuurder.

7.1 De verhuurder kan voor de huuringang het huurcontract annuleren of opzeggen:

a.) per onmiddellijke ingang indien de huurder zich niet houdt aan de bepalingen van het contract of indien hij door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of zich anderszins storend gedraagt. Of bij gebleken onjuistheid van de opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor Strandhuys Katwijk BV

b.) per onmiddellijke ingang wanneer het huurcontract geen doorgang kan vinden wegens oorzaken van overmacht die het verblijf van huurders in het strandhuysje verstoren of in gevaar brengen.

7.2 Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.a, dan dient de huurder de volledige huurprijs te betalen. Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.b voor huuraanvang, dan worden alle reeds betaalde huurbedragen terstond geretourneerd. Verdere aanspraken op vergoeding zijn uitgesloten.

Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.b tijdens de huurperiode, dan krijgt de huurder een evenredig deel van het huurbedrag terug overeenkomend met de periode dat het huurcontract niet nagekomen is.

 

8. Aansprakelijkheid van verhuurder

8.1 Verhuurder staat borg voor een juiste beschrijving en een goede nakoming van de bepalingen in het huurcontract.

8.2 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van de strandhuysjes.

8.3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

8.4 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor incidentele storingen aan bijvoorbeeld de apparatuur , voor natuurschade of klimatologische veranderingen.

8.5 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties, zoals oorlog, pandemieen, stakingen, militaire oefeningen, natuurgeweld en dergelijke.

 

9 . Overigen

9.1 Op de verhuurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle eerdere publicaties.

9.3 In het naastgelegen strandpaviljoen is er mogelijkheid om tot 00.00 uur partijen te organiseren met live muziek. We doen er alles aan om eventuele geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken maar kunnen dit niet uitsluiten.